นิทรรศการ COCO ZERO WASTE

โครงการการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสิ่งทอในผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบาง วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ FORMULA B PLACE เมืองหลวงพระบาง

โครงการ การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสิ่งทอในผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบาง

โครงการการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสิ่งทอในผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบางโดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (FAC-RU) และ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ความเป็นมาและความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมการออกแบบสินค้าแฟชั่นสิ่งทอไลฟ์สไตล์ มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าตลาดระดับบนที่เป็นนักท่องเที่ยวในหลวงพระบาง ผ่านการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์โดยใช้จังหวัดน่านเป็นฐานขององค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ วัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้าแฟชั่นสิ่งทอไลฟ์สไตล์ เพื่อส่งไปสู่จุดจัดจำหน่ายที่เป็นประตูการค้าสู่ตลาดระดับบน ณ เมืองหลวงพระบาง ทั้งนี้ผลจากการวิจัยในโครงการฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมผ่านกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้การพัฒนาการย้อมสีสิ่งทอธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ให้กับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอในพื้นที่จังหวัดน่าน และเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่สอดรับกระแสแนวโน้มที่ผู้บริโภคหันมานิยมและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดน่านและหลวงพระบาง ในโอกาสนี้ทางคณะผู้ดำเนินโครงการ ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาการค้าหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เจ้าเดวิท สมสนิท ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งทอ กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน และหลวงพระบาง ทางคณะผู้ดำเนินโครงการมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการวิจัยและการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งต้นแบบแนวทางในการพัฒนานำองค์ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม อันจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนทั้ง […]

ImaginAsia โครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติการนานาชาติแห่งเอเชีย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติการนานาชาติแห่งเอเชีย -annually project – -a collaboration project by a group of Art and Design students from 5 countries 6 institutions; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, National Chengchi University (Taiwan), Meiji University (Japan), Nanyang Academy of Fine Arts (Singapore), Birmingham City College (UK)

UNC: “University Network for Change” โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

A six-month project, annually by a group of Fine and Applied Arts students,100-150 students, from 12 institutions; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม supported by Thai Health Promotion Foundation (สสส), National Health […]

ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ปี 2562

การเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ปี 2562 ระหว่าง วันที่  7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนายนวัทตกร อุมาศิลป์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล (ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน

การเผยแพร่งานวิจัย ภายใต้ “โครงการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ธุรกิจศิลป์สากล” งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10

การเผยแพร่งานวิจัย ภายใต้ “โครงการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ธุรกิจศิลป์สากล” งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2558 โครงการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ธุรกิจศิลป์สากล” เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเรื่อง หัตถานารีสู่วิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้สำนักวิจัย จุฬาฯ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล PLATINUM AWARD จากงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยTHE INTERNATIONAL FASHION EXHIBITION BETWEEN HONGIK & CHULALONGKORN UNIVERSITYระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SIAM INNOVATION DISTRICT) โดยเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างประเทศด้านแฟชั่น และนำเสนอผลงานของคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาแฟชั่นทั้งสองสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบแฟชั่นระดับสากล รวมถึงการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย   ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาทางแฟชั่นจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ  การแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบแฟชั่นและการแสดงแฟชั่นโชว์ของ Hongik University ประเทศเกาหลีใต้ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ The Korea Fashion & Culture Association 2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA

การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ The Korea Fashion & Culture Association2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA ระหว่าง 18-26 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในงาน 2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA. ภายใต้การกำกับดูแลของ Hongik University ระหว่างวันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2018 […]

โครงการนิทรรศการแฟชั่น ZERO WASTE GLAM THE CREATION OF SUSTAINABLE FASHION BY PREEDA SRISUWAN

โครงการนิทรรศการแฟชั่น ZERO WASTE GLAM THE CREATION OF SUSTAINABLE FASHION BY PREEDA SRISUWAN วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร SIAM INNOVATION DISTRICT แนวคิด   การออกแบบจากผลงานการวิจัย นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน ในคอลเลคชั่น ZERO-WASTE GLAM โดยนายปรีดา ศรีสุวรรณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. พัดชา อุทิศวรรณกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการศึกษาแนวคิดยั่งยืน แฟชั่นยั่งยืน แพทเทิร์นไร้เศษ สู่การทดลองและออกแบบผสมผสานแนวโน้วแฟชั่น […]