การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ImaginAsia โครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติการนานาชาติแห่งเอเชีย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติการนานาชาติแห่งเอเชีย -annually project – -a collaboration project by a group of Art and Design students from 5 countries 6 institutions; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, National Chengchi University (Taiwan), Meiji University (Japan), Nanyang Academy of Fine Arts (Singapore), Birmingham City College (UK)

UNC: “University Network for Change” โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

A six-month project, annually by a group of Fine and Applied Arts students,100-150 students, from 12 institutions; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม supported by Thai Health Promotion Foundation (สสส), National Health […]