การจัดแสดงนิทรรศการ MODERN NAN FASHION LIFESTYLE INNOVATION

การจัดแสดงนิทรรศการ MODERN NAN FASHION LIFESTYLE INNOVATIONระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SIAM INNOVATION DISTRICT)

แนวคิด

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จังหวัดน่าน การนำเอาองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้เชื่ยวชาญด้านแฟชั่น  พยายามสร้างตราสินค้า (Brand) ไลฟ์สไตล์ที่มีอัตลักษณ์จำเพาะจากทุนวัฒนธรรมของพื้นถิ่นจังหวัดน่าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle products) ให้มีความทัดเทียมคุณภาพในระดับสากล (จากท้องถิ่นสู่สากล)  

  โดยมุ่งเน้นการสร้างต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Product) โดยใช้นวัตกรรมสิ่งทอบนฐานทุนวัฒนธรรม ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญา พร้อมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสิ่งทอแก่ชุมชน เพื่อให้ได้รูปแบบ ของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้