การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้องานวิจัย นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฏีความยั่งยืน

การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้องานวิจัย นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฏีความยั่งยืน (INOVATIVE TEXTILES FROM ETLINGERA ELATIOR FIBER TO FASHION LIFESTYLE PRODUCT UTILIZING SUSTAINABLE THEORY)
ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ SIAM INNOVATION DISTRICT

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสู่สาธารณชนของ นายนวัทตกร อุมาศิลป์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล (ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์)

ภายใต้ผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฏีความยั่งยืน (INOVATIVE TEXTILES FROM ETLINGERA ELATIOR FIBER TO FASHION LIFESTYLE PRODUCT UTILIZING SUSTAINABLE THEORY)  

 แนวคิด – การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยดอกดาหลา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐิกิจที่สามารถพบเห็นได้ใน 3 ชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา เพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดสร้างมูลค่าและรายได้กลับคืนสู่ชุมชนภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน “Sustainable Design”