การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้องานวิจัย THE CULTURE COLLAB

การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้องานวิจัย THE CULTURE COLLAB วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร SIAM INNOVATION DISTRICT

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสู่สาธารณชน โดย นายอรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล (ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์)

ภายใต้ผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์สำหรับสตรีสูงวัย (Fashion and Lifestyle Brand Innovation Identity for Elder)

  แนวคิด – การนำเสนอนวัตกรรมแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์สำหรับสตรีสูงวัยและผลงานออกแบบสร้างสรรค์