ติดต่อเรา

บุคลากรที่ร่วมในหน่วยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล                  หัวหน้าหน่วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจหทัย  วงษ์กะพันธ์

อาจารย์ ดร.ศิวรี  อรัญนารถ

อาจารย์ ดร.อรรถพนธ์  พงษ์เลาหพันธ์ อาจารย์ ศมิสสร  สุทธิสังข์