นวัตกรรมสิ่งทอผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

ผู้ดำเนินงานวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล

โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน :   กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ ๒๕๕๙