นิทรรศการ COCO ZERO WASTE

โครงการการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสิ่งทอในผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ FORMULA B PLACE เมืองหลวงพระบาง