ภูมิปัญญาผ้าอาเซียน: อัตลักษณ์และทุนวัฒนธรรมของไทย-ลาว-เวียดนาม สู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์

นิทรรศการ “THE KINSHIP THROUGH INDUSTRIALISATIONS” 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันที่ 11-14 กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ดำเนินงานวิจัย :   รองศาสตราจารย์ ดร. พัดชา  อุทิศวรรณกุล
หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุน :   กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การนำเสนอทุนวัฒนธรรมสิ่งทอของไทย ลาว เวียดนาม งานหัตถศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านผ้าปักชั้นสูงมาจัดแสดงและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานปักหัตถศิลป์ชั้นสูงจากหลวงพระบางเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ภายในงาน