ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ปี 2562

การเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ปี 2562
ระหว่าง วันที่  7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนายนวัทตกร อุมาศิลป์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล (ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน