เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา    

             หน่วยปฏิบัติการวิจัยสร้างสรรค์การออกแบบแฟชั่นและนฤมิตศิลป์  เกิดขึ้นจากความสำเร็จในการพัฒนาศาสตร์สาขาแฟชั่นสิ่งทอและนฤมิตศิลป์  ภาควิชานฤมิตศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยภาควิชาได้มีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานฤมิตศิลป์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 และหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร-บัณฑิต  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่  ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์การออกแบบแฟชั่นและนฤมิตศิลป์  ได้แก่  สาขาแฟชั่น  สาขาเรขศิลป์  สาขาหัตถศิลป์  และสาขานิทรรศการศิลป์  ควบคู่กับการค้นคว้างานวิจัยได้อย่างรอบด้าน  ผลิตบัณฑิตผู้เป็นศิลปิน นักออกแบบ ที่มีความลุ่มลึกในศาสตร์  และมีความเป็นมืออาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถชี้นำสังคม  และนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งภาควิชาฯ  ยังได้ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจากการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์  และเชื่อมโยงงานวิจัยนั้นลงสู่ชุมชน  การจดสิทธิบัตรผลงานสร้างสรรค์  การนำเสนอเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผ่านการผลิตตำรา บทความสิ่งตีพิมพ์การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ  ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางแฟชั่น  การจัดนิทรรศการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจของหน่วยฯ

             1)  พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบแฟชั่นและนฤมิตสิลป์  เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

             2)  สร้างงานวิจัยที่ควบคู่กับการออกแบบสร้างสรรค์  อันนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่  และถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะ  เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก  สร้างความทัดเทียมในระดับสากล

วิสัยทัศน์ของหน่วยฯ

      พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอ  การออกแบบนฤมิตศิลป์  ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อมุ่งสร้างฐานข้อมูลที่อ้างอิงได้  และตอบสนองประโยชน์ต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหน่วยฯ

             หน่วยปฏิบัติการวิจัยสร้างสรรค์การออกแบบแฟชั่นและนฤมิตศิลป์  มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานสร้างสรรค์ควบคู่กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างผลงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์   อีกทั้งมีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์  นิสิตและนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศ