โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
THE INTERNATIONAL FASHION EXHIBITION BETWEEN HONGIK & CHULALONGKORN UNIVERSITY
ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SIAM INNOVATION DISTRICT)

โดยเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างประเทศด้านแฟชั่น และนำเสนอผลงานของคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาแฟชั่นทั้งสองสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบแฟชั่นระดับสากล รวมถึงการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย   ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาทางแฟชั่นจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ  การแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบแฟชั่นและการแสดงแฟชั่นโชว์ของ Hongik University ประเทศเกาหลีใต้ และคณะศิลปกรรมศาสตร์