โครงการนิทรรศการแฟชั่น FASH LAB

โครงการนิทรรศการแฟชั่น FASH LAB วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร SIAM INNOVATION DISTRICT

นิทรรศการ “FASH LAB” (Fashion Laboratory) เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านแฟชั่น ของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ใช้กระบวนการทดลอง ค้นคว้า และออกแบบทดสอบอย่างมีหลักการ เพื่อสร้างผลงานวิจัยสร้างสรรค์ต้นแบบที่มีคุณค่าเป็นรากฐานของการพัฒนาที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการภายใต้หน่วยวิจัยฯ มีทั้งหมด 4 ผลงาน

ผลงานการออกแบบแฟชั่น ภายใต้โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ปีที่ 1. รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล


การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสู่สาธารณชน อัตลักษณ์การออกแบบแฟชั่นออนไลน์เพื่อเจนเนอเรชั่นวาย
(นางสาวณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา, รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล)


การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสู่สาธารณชน การศึกษาเปรียบเทียบแฟชั่นไลฟ์สไตล์วิถีพุทธเถรวาทกับเซน
(นางสาวเตือนตา พรมุตตาวรงค์, รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล)


การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสู่สาธารณชน แนวทางการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังส่งออกประเทศ ญี่ปุ่น : การสร้างสรรค์อัตลักษณ์หัตถกรรมไทยในรูปแบบอาวองท์-การ์ด หลังยุคสมัยใหม่
(นางสาวพรนารี ชัยดิเรก, รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล)